CENNIK I REGULAMIN

POLSKA – ANGLIA

PACZKA DO 10 KG – 200ZŁ

PACZKA 11-30KG – 250ZŁ

POWYŻEJ 30 KG – 5 ZŁ DOPŁATY ZA KAŻDY 1 KG

ANGLIA – POLSKA

PACZKA DO 10 KG – 40F

PACZKA 11-30KG – 50F

POWYŻEJ 30 KG – 1F DOPŁATY ZA KAŻDY 1 KG

PRZY WIĘKSZEJ ILOŚCI PACZEK – ZNIŻKI.
SPRZĘT RTV/AGD, MOTORY, OKNA, DRZWI ORAZ PRZEPROWADZKI - CENY USTALANE INDYWIDUALNIE!!

REGULAMIN WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK PRZEZ FIRMĘ UK-TRANS

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady wykonywania przez firmę UK-TRANS usług w zakresie odbioru, przewozu i dostarczania przesyłek na rzecz swoich klientów. Firma UK-TRANS wykonuje usługę transportową, jaką jest doręczanie/odbieranie paczek samodzielnie lub przy pomocy przewoźników trzecich, firm zewnętrznych z którymi firma ma podpisana stosowną umowę handlową. Za działania przewoźników trzecich Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy jak za działania własne.

 1. Przesyłka, po zgłoszeniu oraz zatwierdzeniu przez pracownika firmy, odbierana jest spod wskazanego adresu.
 2. Zleceniodawca zgłaszając odbiór przesyłki potwierdza znajomość niniejszego Regulaminu.
 3. Czas dostawy przesyłki wynosi do 10 dni roboczych.
 4. Każda przesyłka powinna być opatrzona w dane Odbiorcy:
  • imię i nazwisko,
  • ulicę i numer domu,
  • kod pocztowy,
  • miejscowość,
  • telefon kontaktowy.
 5. Z przewozu wykluczone sa przesyłki zawierające:
  • artykuły akcyzowe (alkohol, papierosy, tytoń, itp.)
  • leki, substancje psychotropowe, narkotyki, sterydy itp.
  • rośliny żywe i zwierzęta
  • zwłoki, szczątki ludzkie i zwierzęce
  • dzieła sztuki, antyki
  • kamienie i metale szlachetne
  • szkło
  • gotówka, waluty, zbywalne papiery wartościowe, itp.
  • rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub  radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń, amunicję
  • artykuły podejrzane i niewiadomego pochodzenia (np. z kradzieży).
  • inne materiały, których przewóz jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa
 6. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień firma UK-TRANS może:
  • odesłać na koszt Nadawcy rzeczy wyłączone z przewozu,
  • nałożyć na Nadawcę lub Odbiorcę karę umowną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej z tytułu wykonania usługi,
  • skonfiskować niedozwolone przedmioty.
 7. Nadawca gwarantuje, że zawartość każdej przesyłki jest zgodnie ze stanem faktycznym zdeklarowana oraz opisana w liscie przewozowym oraz deklaracji celnej.
 8. Firma zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki.
 9. Opłatę za usługę transportową uiszcza się w formie gotówki lub przelewu.
 10. Wysokość opłat reguluje aktualny cennik.
 11. Opłata pobierana jest od każdej pojedynczej przesyłki.
 12. W przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki przedstawiciel UK-TRANS obowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę ) jest podstawą do przyjęcia reklamacji.
 13. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko UK- TRANS.
 14. Szkło, materiały kruche lub artykuły wymagające specjalnych warunkow przewozu przewożone są na wyłączną odpowiedzialność Nadawcy.
 15. W wypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki UK-TRANS ponosi odpowiedzialność materialną za koszty związane z odkupieniem lub naprawą przesyłki, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności 500 pln.
KONTAKT Z NAMI:
UK-TRANS

Pracujemy od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9.00-21.00

mail: kontakt.uktrans@gmail.com

Polska +48 513 900 083
Anglia +44 759 818 6916

Copyright © UK-TRANS 2023